Rydw i wedi bod yn darllen llawer o’r tueddiadau cyfryngau cymdeithasol a ragwelir ar gyfer y flwyddyn nesaf. Tra bod rhai yn aros yr un fath, efallai nad yw eraill yn berthnasol i fy nghleientiaid na’m cynulleidfa darged felly, rwyf wedi rhestru islaw rhai o’r rhai rwy’n teimlo y dylem fod yn ymwybodol ohonynt ac yn cadw mewn cof.

TikTok

Ar draws yr holl safleoedd ddarllenais, y duedd a ddaw i’r brig yw mai TikTok fydd y platfform amlycaf. Mae eisoes yn dringo’n araf i fyny’r tablau, ond y rhagfynegiadau yw y bydd yn tra-arglwyddiaethu cyn bo hir, yn enwedig wrth i ni barhau i symud tuag at gynnwys fideo ffurf fer. A fyddwch chi’n ychwanegu TikTok at eich strategaeth marchnata digidol?

Bydd ‘Masnach’ cymdeithasol yn parhau i dyfu

Rydym eisoes wedi gweld tipyn o symud tuag at hyn gyda Siopau Instagram a Facebook wrth gwrs, ond y darogan yw y bydd mwy a mwy ohono, bydd cwsmeriaid yn disgwyl gallu prynu’n uniongyrchol oddi ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol (ac yn y bôn, peidio gorfod ymweld a’ch siop ar-lein i’w prynu). Fy argymhelliad i yw, os ydych chi’n defnyddio Siopau ar-lein yn barod, parhewch i ddatblygu hyn, a gwnewch yn siŵr eich bod chi’n mesur eich llwyddiant.

Fideo

Alla i wir ddim ysgrifennu post am dueddiadau’r flwyddyn nesaf heb sôn am fideo. Mae’n codi‘n rheolaidd o flwyddyn i flwyddyn. Ai 2022 yw’r flwyddyn y gwelwn llawer mwy o ddefnydd ar fideo? Mae wedi bod yn gyfrwng cynyddol ar y cyfryngau dros y blynyddoedd diwethaf, a thrwy hynny rydym wedi dysgu beth mae cwsmeriaid yn eu defnyddio. Ffurf fer, fideos dymunol. Mae fideos yn ein helpu i greu gwell cysylltiadau a pherthnasau gyda’n cynulleidfa, ac unwaith eto, mae’n cael ei hyrwyddo yn 2022.

Nodau Cyfryngau Cymdeithasol

Rhagolwg arall ar gyfer 2022 yw y bydd nifer o fusnesau a sefydliadau yn rhestru “cyrraedd cynulleidfaoedd newydd” fel eu prif reswm dros fod ar y cyfryngau cymdeithasol – rhywbeth y byddwn yn llwyr gytuno ag o! Mae gan y cyfryngau cymdeithasol gymaint o botensial i ni wneud hyn, yn organig a thrwy hysbysebion wedi’u talu amdanynt.

Swyddi penodol i’r cyfryngau cymdeithasol

Gyda’r cynnydd yn y cyfryngau cymdeithasol er mwyn cyrraedd cwsmeriaid newydd, ar gyfer cysylltu â chynulleidfaoedd, ar gyfer gwasanaeth cwsmeriaid – byddwn yn gweld cynnydd enfawr mewn swyddi penodol ar gyfer marchnata cyfryngau cymdeithasol. O’r hyn a welais drwy 2021, ceir swyddi penodol eisoes yn y maes hwn, sydd, yn y bôn yn profi pa mor bwysig yw’r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer unrhyw fusnes.

Bydd busnesau’n anghofio’r hanfodion

Roedd yn eithaf diddorol ddarllen hyn oherwydd dros y flwyddyn diwethaf daethom ar draws nifer o fusnesau lle rydym ni wedi argymell yr angen iddynt sicrhau fod y pethau sylfaenol yn iawn ac yn eu lle cyn bwrw ymlaen. Hanfodion sy’n cynnwys postio’n organig, gwneud defnydd o’r nodweddion sydd ar gael ac adnabod eich cynulleidfa darged. Mae rhai proffwydoliaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf yn awgrymu bod hyn yn ‘duedd’ sy’n tyfu, ond dylem fyth anghofio’r hanfodion.

Bydd sain yn tyfu

Dechreuodd cyfryngau cymdeithasol sain go iawn yn 2021 gyda Clubhouse, a chyflwynodd Twitter, Spaces, hefyd. Y dybiaeth yw y bydd ‘Spaces’ Twitter yn parhau i dyfu, a bydd newid i gyfryngau cymdeithasol sain yn digwydd o fewn rhai sectorau. Peidiwch ag anghofio podledio hefyd!